M2 | L9 Prezentare interactiva 2

Astăzi vom afla despre:

Prezentare interactiva

Aplicațiile pe care le vom folosi sunt:

Prezi

1.Prezi.Evolutia calculatoarelor.1945,1970,1990,2000,2050

a.Intră pe🌍 https://prezi.com/

b.Ne logam cu clasajunior@gmail.com

c.Alege Login Free

d.Create from template

e.Categorii din stanga alegem General.Tamplate. Iceberg.click use this tamplate

f.Scriem titlul proiectului

g.Bifam Anyway on the web

h.Cautam in google fotografii si le salvam pe calculator.

i.Uploud in prezi

j.Send URL in google Drive (clasajunior@gmail.com) in folderul cu numele nostru

2.Prezi. Inventii romanesti

a.Intră pe 🌍https://prezi.com/

b.Ne logam cu clasajunior@gmail.com

c.Alege Login Free

d.Tamplate Education/Creativity paint

e.Click Anyway web

f.Scriem titlul proiectlui

g.Cautam in google fotografii si le salvam pe calculator.

h.Uploud in prezi

i.Send URL in google Drive (clasajunior@gmail.com) in folderul cu numele nostru